MEMBER

 • 虞臻
  CEO
  理想职业:大侠
 • 王杨天
  COO
  理想职业:足球运动员
 • 栉田裕文
  CFO
  理想职业:搞笑艺人
 • 蒋雨
  CMO
  理想职业:喜剧演员
 • 侯明辰
  producer
  理想职业:爱豆
 • MOMO
  producer
  理想职业:甜品师
 • SAE
  producer
  理想职业:园艺师
 • 聂聂
  producer
  理想职业:作家